قیمت عادلانه

با افتخار عرض میکنیم قیمت ما عادلانه ترین قیمت بازاره !!!

میدوند چرا ؟

چون پارچه ها رو خودمون مستقیم وارد می کنیم

چون تو کارگاه های خودمون تولید میشه

چون فروش با واسطه نیست و تو فروشگاه ها و سایت خودمون میفروشیم

و از همه مهمتر چون معتقدیم خدا به سود کم برکت میده .