شنبه 23 آ㬈ر 1280بازگشت

معادلات انتخاب دختر شایسته سال آمریکا توسط دختر محجبه بر هم زده شد

شنبه 23 آ㬈ر 1280رقابت دختری با حجاب کامل اسلامی در مراسم دختر شایسته در آمریکا  

حلیمه ایدن دختر 19 ساله ای که در سومالی به دنیا آمده است.ااین دختر در کودکی به همراه خانواده اش به آمریکا مهاجرت

کرده است.وی عنوان کرد  با حفظ حجابم در این مراسم شرکت کرده ام  تا به سایرین نشان دهم که حجاب محدودیت نمی آورد.

حلیمه ایدن که به عنوان نماینده شهر مینه سوتا دراین مراسم شرکت کرده بود.انگیزه اش را از  رعایت حجاب   در این  رقابت تغییر

دید گاهها وتفکر مردم دنیا  در مورد مسلمانان است.