شنبه 23 آ㬈ر 1280بازگشت

مسلمان

شنبه 23 آ㬈ر 1280حجاب اسلامی یکی از ویژگی‌های زن مسلمان است

بعد از انتخاب حجاب حس کردم صاحب دارم، دوست دارم در مقابل این همه نعمت‌هایی که خداوند به من داده، بندگی او را بکنم چون واقعا تا آن لحظه که من حجاب را انتخاب نکرده بودم فهمیدم که زندگی نکردم، زندگی نکردم چون بندگی نکردم.

پس از رنسانس و با توسعه فرهنگ و اندیشه مادی‌گرایانه و نیز نگاه کالامحور به گوهر وجودی انسان خاصه جنس زن، برهنگی و بی‌حجابی نیز به تدریج در تار و پود زندگی غربی رواج یافت تا آنجا که بانوان کشورهای اروپایی و آمریکایی طی تنها یک سده، لباس‌های زنان را به کنار نهاده و تیپ و ظاهری کاملا مردانه یافتند و در عرض سه دهه پایانی قرن بیستم نیز، برهنگی آشکار بر جوامع مغرب زمین سایه افکند و پوشیدگی، به تابویی برای زن امروزی دنیای غرب تبدیل شد.