قسمت اول:انتخاب هوشمندانهمطالعه مطلب

قسمت دوم :ترک کلاسمطالعه مطلب

قسمت سوم:پاتوقمطالعه مطلب

قسمت چهارم:عضویت در بسیجمطالعه مطلب

قسمت پنجم:انتظارمطالعه مطلب

قسمت ششم : دفتر بسیجمطالعه مطلب

قسمت هفتم تابلو اعلاناتمطالعه مطلب

قسمت هشتم:مسوول بسیجمطالعه مطلب

قسمت نهم : سخنان در گوشیمطالعه مطلب